مشاور امين کارفرما

مهندسين مشاور توان آب شرکت خصوصي است که در ارديبهشت ماه 1365 در تهران تأسيس گرديده و با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته مهندسي آب فعاليت خود را آغاز نموده است.

در حال