مشاور امين کارفرما

با توجه به توان فنی و تخصصی مهندسین مشاور توان آب ، این مجموعه علاوه بر ارائه خدمات مشاوره در مراحل مختلف شناسایی ، توجیهی ، طراحی ، نظارت بر اجرا و بهره برداری طرح های صنعت آب در چهارچوب استاندارد های ملی و مشخصات فنی رایج در کشور ، خدمات مهندسی ویژه ای را در موضوعات ذیل عرضه می نماید که با توجه به تجارب و سطح دانش نیروی انسانی متخصص شاغل در این مجموعه ، از کیفیت قابل رقابت در سطح بین المللی برخوردار بوده و این مجموعه را از موقعیت ویژه و ممتازی در طرح های مربوطه برخوردار می نماید :

1- تهیه و تدوین طرح های مدیریت جامع حوزه های آبریز
2- ارزیابی منابع آبی و تعیین شاخص های اقتصادی و قیمت گذاری آب
3- مطالعات اجتماعی طرح های توسعه منابع آب
4- طراحی و نظارت بر اجرای طرح های انتقال آب بصورت ثقلی و تحت فشار مشتمل بر خطوط لوله با قطر بالا ( به صورت ویژه از 1600 تا بیش از 3000 میلی متر)
5- طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه
6- طراحی و نظارت بر اجرای شبکه های آبیاری نوین و سامانه های زهکشی
7- مطالعات تسکین سیلاب و ساماندهی رودخانه ها و تاسیسات وابسته
8- مطالعات سد سازی و ساماندهی و علاج بخشی سد ها
9- مطالعات و طراحی نیروگاه های برق آبی کوچک و متوسط
10- طراحی و نظارت بر اجرای طرح های تغذیه مصنوعی
11- طراحی و نظارت بر اجرای مخازن ذخیره زمینی