مشاور امين کارفرما

• رییس هیأت مدیره و مدیر فنی – محمد طاهر طاهری بهبهانی
دارای درجه فوق لیسانس در رشته مهندسی سیویل از دانشگاه مینه سوتا آمریکا با 44 سال سابقه در مدیریت، طراحی و نظارت بر اجرای سازه های هیدرولیکی

• مدیر عامل