مشاور امين کارفرما

پروژه های در دست مطالعه و اجرا شامل :


ردیف:

نام پروژه:

مکان:

1

طـرح انتقال آب و شبکه آبياري و زهکشي اراضي پاياب سد خداآفرين

استان آذربايجان شرقی


1- موقعيت جغرافیائی طرح :

اراضي طرح خداآفرين در استان آذربايجان شرقي در تراس فوقاني دشت مغان و در غرب دره رود واقع شده است. بخشي از اراضي طرح نيز در مجاورت رودخانه ارس قرار دارد. وسعت اراضي طرح آبياري و زهکشي خداآفرين در اين استان حـدود 12000 هکتار مي باشد.

محدوده شبکه آبياري و زهکشي اراضي پاياب سد خداآفرين در استان آذربايجان شرقي از غرب به حدود سد تنظيمي قيزقلعه سي و از شرق به مرز بين دو استان  آذربايجان شرقي و اردبيل در حوالي دره رود محدود مي گردد. حد شمالي پروژه به رودخانه ارس و حد جنوبي آن تا تراز حدود 400 متر از سطح دريا گسترش دارد. محدوده طرح در نقشه زير نشان داده شده است.


2- اهداف طرح :

از جمله اهداف طرح در راستاي توسعه کشاورزي مي توان به افزايش توليد محصولات زراعي و باغي و همچنين توسعه دامداري صنعتي و صنايع جانبي کشاورزي و دامپروري و اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح به شرح زیر اشاره نمود.

 • افزايش درآمد ساليانه600 ميليارد ريال
 • اشتغال زايي در دوران بهره برداري 4000 نفر-  سال
 • اشتغال زايي در دوران اجرا  800 نفر –  سال
 • افزايش توليد در بخش زراعت  57000 تن در سال
 • افزايش توليد در بخش باغ  66000  تن در سال
 • ساماندهي حدود 1600  خانوار عشاير ارسباران
 • افزايش درآمد خانوارها
 • بهبود بهداشت و درمان اهالي
 • جلوگيري از مهاجرت ساکنين منطقه و حتي مهاجرپذيري از مرکز استان و شهر هاي مجاور


3-  اجزاء طرح :

کانال اصلی خداآفرین در تراز حدود 248 متر از دریاچه سد تنظیمی قیزقلعه سی بصورت ثقلی آبگیری نموده و در دامنه ارتفاعات و با حداقل شیب مجاز به موازات خطوط تراز طراحی شده است.

طول کانال اصلی خداآفرین 142 کیلومتر میباشد که 52 کیلومتر آن در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. ظرفیت کانال در ابتدا 72 مترمکعب در ثانیه و در ورودی به استان اردبیل 60 متر مکعب در ثانیه میباشد. سامانه انتقال آب در برگیرنده کانال با مقطع ذوزنقه ای، کانال با مقطع مستطیلی، کانال سرپوشیده، سیفون، رگلاتور، آبگیر، سرریزهای جانبی و پل میباشد.

کانال ذوزنقه ای به ابعاد کف 5/7 متر و ارتفاع 5 متر جمعاً بطول 41 کیلومتر و کانال مستطیل به ابعاد 8 متر و ارتفاع 6 متر جمعا بطول 6/8 کیلومتر و سیفونها جمعاً بطول 4/2 کیلومتر.

هر سیفون مشتمل بر 5 رشته لوله فولادی ( به استثنای سیفون لاریجان که دارای 4 رشته میباشد ) هر یک به قطر 3000 میلیمتر و جمعاً 7 سیفون بر ظرفیت 60 تا 72 متر مکعب در ثانیه و طول سیفونها از 200 تا 650 متر میباشد.

این کانال امکان انتقال آب برای آبیاری بیش از 74000 هکتار اراضی را دارد.


4- پروژه ها :

1- نظارت بر عملیات اجرایی کانال اصلی خداآفرین در استان آذربایجان شرقی بطول 52 کیلومتر[ از سال 1383 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

پیمانکاران : شرکت های جنوب سازه ، سابیر ، تانکوا ، پاوان ، مشیران ، رهسرا ، آبیارین پهن دشت ، ایران اسپیرال


2- نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی به وسعت 2150 هکتار واحد عمرانی اول خداآفرین [ از سال 1395 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

مدیریت طرح : مهندسین مشاور یکم

پیمانکاران : شرکت های آذرمهاد ، ساوالان شکوه ، هژیر ابنیه ، دند ، رهسرا

 

3- مطالعات و نظارت بر اجرای 9 ایستگاه پمپاژ مزارع واحد عمرانی اول خداآفرین [ از سال 1389 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

پیمانکاران : شرکت های آذرمهاد ، ساوالان شکوه ، هژیر ابنیه ، دند ، رهسرا

1

طـرح انتقال آب و شبکه آبياري و زهکشي اراضي پاياب سد خداآفرين

استان اردبيل


1- موقعيت جغرافیائی طرح :

محدوده شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد خداآفرین در استـان اردبیل از شرق به رودخـانه مـرزی بالهارود و از غرب به مرز بین دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل و از شمال به کـانال موجود مغان و یا محدوده  اراضی پمپاژ مغان و از جنوب تا تراز حدود 400 متر از سطح دریا گسترش دارد.


2- 

اهداف طرح :

 • افزایش درآمد ساليانه 3200 ميليارد ريال
 • افزایش تولید در بخش زراعت  700000 تن در سال
 • افزایش تولید در بخش باغ  45000 تن در سال
 • افزایش تولید در بخش دامداری  8000 تن گوشت و 100000 تن شیر
 • اشتغال زایی در دوران بهره برداری 10000 نفر – سال
 • اشتغال زایی در دوران اجراء 2200 نفر – سال
 • ساماندهی حدود 10000 خانوار عشایر شاهسون
 • بهبود امکانات رفاهي ، بهداشت و درمان اهالی
 • تبديل اراضي مرتعي به اراضي آبي
 • جلوگیری از مهاجرت ساکنین منطقه و حتی مهاجرپذیری از مرکز استان و شهرهای مجاور


3-  اجزاء طرح :

کانـال اصلی خداآفرین در تراز حدود 248 متر از دریاچـه سد تنظیمی قیزقلعه سی بصورت ثقلی آبگیری نموده و در دامنه ارتفاعـات و با شیب حداقل مجاز به موازات خطوط تراز طراحی شده است . طول کانال اصلی خداآفرین 142 کیلومتر مـی باشد که 52کیلومتر ابتدای آن در استان آذربایجان شـرقی و ادامه آن به طول 90 کیلومتر در استـان اردبیل واقع شده است. تراز آب در کـانال اصـلی در مرز بین دو استان حدود 235 متر و در انتهـای کـانال 209 متر از سطح دریا می باشد. ظرفیت کانال در ورودی به استان اردبیل 60 متر مکعب در ثانیه میباشد.

کانال اصلی خداآفرین در استان اردبیل شامل 2/82  کیلومتر کانال ذوزنقه ای و مستطیلی 800 متر کانال سرپوشیده و 7  کیلومتر سیفون می باشد. هر سیفون شامل چند رشته لوله فولادی موازی به اقطار بین 2500 تا 3000 میلیمتر و طول سیفونها بین 300 تا 2100 متر است. طولانی ترین سیفون ( دره رود ) شامل 5 رشته لوله فولادی هر یک به قطر 2800 میلیمتر  و طول 2100 متر میباشد.

این کاناال امکان انتقال آب برای آبیاری بیش از 62000 هکتار اراضی را دارد.


4- پروژه ها :

1-  نظارت بر عملیات اجرایی کانال اصلی خداآفرین در استان اردبیل بطول 92 کیلومتر [ از سال 1383 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان اردبیل

پیمانکاران : شرکت های جنوب سازه ، پادیر پی سازه ، معین آبشار ، نهربندان ، سه کوه ، رهسرا ، سگال آذر ، هیدرونیروپارس ، آوانتیل ، آلتایی ، خمش ، آرمان نصر آذربایجان ، تبریزتیک

 

2- مطالعات مرحله دوم شبکه اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی واحد عمرانی چهارم خداآفرین در استان اردبیل [ از سال 1394 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان اردبیل

پیمانکاران : شرکت مهندسین مشاور توان آب


3- نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی واحد عمرانی چهارم خداآفرین به وسعت 9700 هکتار [ از سال 1396 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان اردبیل

پیمانکاران : شرکت های آلتایی و تبریزتیک

3

شبکه آبياري و زهکشي دشتهاي مريوان و قزلچه سو

استان کردستان


1- موقعيت جغرافیائی طرح :

محدوده مورد مطالعه در غرب استان کردستان بين عرض هاي شمالي 25درجه و 35 دقيقه تا 35 درجه و 47 دقيقه و طول شرقي 46درجه و 0 دقيقه تا 46درجه و 29 دقيقه قرار دارد. اين محدوده در فاصله 150 کيلومتري از شهر سنندج واقع و در اطراف شهر مريوان و درياچه زريوار گسترده شده است. 


2- 

اهداف طرح :

 • ايجاد شبکه آبياري و زهکشي مدرن جهت نيل به اهداف زير مد  نظر بوده است :
 • بهبود و توسعه اراضي از سطح خالص 3500 هکتار به حدود 5170 هکتار ( زراعت و باغداري ) و دامداري صنعتي و صنايع جانبي
 • تأمين آب مطمئن براي اراضي منطقه طرح
 • افزايش بهره وري از منابع خاک و آب
 •  توسعه و بهبود توليدات کشاورزي و دامي
 • ايجاد اشتغال

3-  اجزاء طرح :

کانال انتقال بنام GMC به طول تقريبي 17 کيلومتر و با ظرفيت 7 مترمکعب در ثانيه از محل سد گاران آبگيري و پس از ورود آب به محدوده اراضي، به ميزان 2 مترمکعب در ثانيه تحويل ايستگاه پمپاژ سلسي شده و الباقي بصورت ثقلي وارد شبکه شده و توسط خطوط لوله و کانال  MPC-2 در سطح منطقه توزيع مي گردد. شبکه آبياري و زهکشي در 4 واحد عمراني با وسعت خالص 5170 هکتار طراحي شده است.


4- پروژه ها :

1-  نظارت بر تهیه ، حمل و نصب تجهیزات و احداث ایستگاه پمپاژ سلسی و مخزن ذخیره [ از سال 1392 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان کردستان

پیمانکاران : شرکت های چم گستر و اندیشه پویان

 

2- نظارت بر احداث سامانه انتقال و مخازن حدفاصل ایستگاه های پمپاژ سلسی و سلسی علیا [ از سال 1392 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان کردستان

پیمانکاران : شرکت های چم گستر


3- نظارت بر احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا و شبکه اصلی آبیاری [ از سال 1392 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان کردستان

پیمانکاران : شرکت های جهاد نصر کردستان


4-  نظارت بر احداث سامانه انتقال آب و احداث مخازن و ایستگاه های پمپاژ واحد عمرانی سوم پایاب سد گاران [ از سال 1396 تاکنون ]

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان کردستان

پیمانکاران : شرکت شایگان مهر اپادانا


5- نظارت بر تامین تجهیزات و اجرای پست 20/63 کیلوولت ایستگاه پمپاژ سلسی و خطوط 63 و 20 کیلوولت

عوامل اجرایی : کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان کردستان

پیمانکاران : شرکت تدبیر انرژی سپنتا