مشاور امين کارفرما

اين مشاور در کنار انجام پروژه هاي مطالعات و نظارتي مختلف در سطح کشور ، در طي سالهاي گذشته در زمينه طرح هاي پژوهشي نيز فعاليت گسترده اي داشته که اغلب به تهيه نقشه هاي استاندارد ، کتب مرجع و گزارشات معتبر منتج گرديده است. پاره اي از اين طرح ها به شرح زير مي باشند :

ردیف:

نام پروژه و مشخصات:

1

طراحي سازه اي کانالت هاي نيم لوله بتن مسلح پيش ساخته با مقطع نيم بيضي

*

تهيه نقشه هاي استاندارد و مشخصات فني ساخت تيپ هاي مختلف کانالت هاي پيش ساخته با مقطع نيم بيضي و ملحقات آنها (زين ، پايه و کفشک)

2

بازنگري مطالعات و نظارت بر ترميم و افزايش ارتفاع بندهاي باستاني تيلکان و فيض آباد

*

نحوه حفاظت و بازسازي ابنيه هيدروليکي تاريخي و باستاني کشور

3

مطالعات مراحل اول و دوم نيروگاه برق آبي جنت رودبار- رامسر

*

جزء اولين طرح هاي برق آبي کشور که بطور کامل توسط کارشناسان ايراني طراحي شده است

4

تدوين راهنماي مطالعاتي و تهيه فهرست خدمات کنترل کمي مطالعات مربوط به جمع آوري و تخليه سيلاب در طرح ريزي شهري

*

انتشار کتاب سيلابهاي شهري

5

تهيه نقشه مخاطرات سيل گيري رودخانه جاجرود در بالادست مخزن سد لتيان

*

کاليبره کردن مدل هاي HEC-1 و HEC-2 با استفاده از نتايج حوزه آزمايشي امامه

6

طرح ارزيابي عملکرد سد انحرافي و سيستم تغذيه مصنوعي خفر

*

ارزيابي واقعي عملکرد سد انحرافي و تاسيسات وابسته و سيستم تغذيه مصنوعي

7

تهيه نقشه مخاطرات سيل گيري رودخانه کارون در اهواز

*

مقايسه نتايج مدلهاي جريان ماندگار و ناماندگار و ارائه توصيه هاي لازم